Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/webactor.dk/wp-content/themes/kahuna/includes/loop.php on line 301

Salgsbetingelser

Forretningsbetingelser gældende pr. 17. April 2018 for Webactor.dk, herefter benævnt Webactor.

1. Anvendelse

Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Webactor og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Webactor leverer alene løsninger til erhvervsdrivende, foreninger og sammenslutninger mv., men ikke til forbrugere, samt offentlige myndigheder

2. Information og markedsføring

Kunden vil modtage via e-mail som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, varslinger om vedligeholdelse med mere.

3. Produkter

Betingelserne omfatter hjemmeside, Applikationer, herefter benævnt App.

4. Aftalens indgåelse

Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en af parterne underskrevet papirkontrakt eller via e-mail- korrespondance.

Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til brug for webhotellet, herunder udarbejdelse af hjemmesiden/app, medierådgivning mv. senest 14 dage fra aftalens indgåelse.

Webactor forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside/app, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter 30 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.

Webactor forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR- nummer samt e-mail- adresse, hvis en sådan haves. Webactor forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt.

Webactor forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedføringsøjemed. Webactor er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, fx DK Hostmaster.

Aftaleperioden eller perioden for webløsninger (start og udløb) fremgår af faktura.

5. Opsigelse

Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført på bekræftelsen. Aftalen fortsætter automatisk med 24 måneders forlængelse, dog undtaget er 12 måneders-aftaler, som forlænges med 12 måneder. Er der eksempelvis indgået en aftale for 36 måneder, forlænges aftalen automatisk med 24 måneder. Forlængelsen sker, hvis Webactor ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse medmindre andet er skriftligt aftalt.

Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail (info@Webactor.dk) eller anbefalet brev senest tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, medmindre andet specifikt fremgår af den skriftlige aftale. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse følger evt. opdateringsmodul og/eller andet  ikke med til en evt. ny udbyder af webhotel, da alle systemer er beskyttet af ophavsrettigheder. Webactor kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer efter opsigelse og flytning af hjemmeside/funktioner.

Ønsker Webactor at lukke specielle abonnementstyper/opsige specielle aftaler eller særtjenester, kan Webactor opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra Webactor’ side kan aftaler til enhver tid opsiges med én måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages/lukkes alle services tilknyttet domænet. Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til Webactor senest én uge før flytningen. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris med de aftalte services.

Egentligt redesign af hjemmesiden/skabelon/funktion sker kun mod særskilt betaling og/eller efter aftale. Redesign omfatter ikke tillægsprodukter, flytning af mere end 20 siders content, tekstforfatning med mere. Der henvises i øvrigt til punkt 18. Priser & Betalingsbetingelser i disse forretningsbetingelser.

6. Domænenavn

Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan Webactor efter aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn til brug for den/de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r). Webactor medvirker da alene som formidler (fuldmægtig) i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Det er kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK hostmaster) for opretholdelse af domænet.

Det tilstræbes, at Webactor søger om domæneregistrering hos den relevante udbyder senest to arbejdsdage efter, kunden har indbetalt det aftalte registreringsgebyr. Kunden er selv forpligtet til at kontrollere, at registreringen har fundet sted senest otte dage herefter. Kunden skal straks underrette Webactor, hvis registrering ikke er sket.

Domæner registreres efter først til mølle-princippet. Webactor kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.

Domænenavnet registreres til en af Webactor valgt navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Ved fejlbestilte domæner (f.eks. på grund af stavefejl, navnefejl eller lignende fra kundens side), eller hvis kunden undlader at aktivere domænet, tilbagebetaler Webactor ikke registreringsgebyret. Webactor garanterer ikke for fuld funktionalitet på domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.

7. Aktivering af webhotel

Den af Webactor udarbejdede hjemmeside/funktion hostes indledningsvis på en testserver.
Aktivering sker ved kundens godkendelse af designet. Ved aktivering vil det domænenavn, kunden har valgt, pege til den pågældende hjemmeside.

8. Materialer til brug i forbindelse med design og lignende

Materialer, som af kunden er indsendt eller afleveret, med henblik på udarbejdelse af hjemmeside/funktion eller andre produkter fra Webactor, bortskaffes eller slettes efter tre måneder.

Webactor kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Webactors’ varetægt.
Webactor anbefaler derfor altid, at kunden enten beholder kopier, eller indsender/afleverer kopier til Webactor.

Kunden opfordres i alle tilfælde til på sædvanlig vis selv at lade en back-up af materialet udarbejde, inden det overgives til Webactor, således at kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst.

9. Særligt store datamængder mv.

Et webhotel omfatter adgang til at lagre en bestemt mængde data og datafiler vedrørende kundens webhotel på den af Webactor valgte server. Webhotel og andre produkter hos Webactor har den fordel, at der ikke betales for trafik til kundens hjemmeside(r)/funktion. Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver og musikfiler (fx mp3). Webactor kan til enhver tid og uden varsel fastsætte øvre grænser for datamængder for hvert enkelt webhotel hostet på de af Webactor valgte servere. Yderligere plads på de af Webactor valgte servere kan erhverves til dagspris ved henvendelse til Webactor.

Kun ved en meget stor ekstra trafik vil Webactor kontakte kunden. Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik, men Webactor forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller særligt stor trafikmængde.

10. Aftalens omfang

Rettelser og opdateringer foretages snarest muligt efter kundens henvendelse. Webactor yder herudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan lægge produkter, tekst og billeder mv. ind via opdateringsmodulet.

Webactor henviser til tilgængelige og opdaterede vejledninger vedrørende produkter og services på www.webactor.dk.

Der kan undtagelsesvis forekomme driftsforstyrrelser, fx i forbindelse med nødvendigt vedligehold. Forudsigelige driftsstop varsles så vidt forud enten på www.webactor.dk eller pr. e-mail.

Før al opsætning og lignende anbefaler Webactor, at kunden altid foretager behørig backup af alle relevante data, herunder men ikke udelukkende mails, kalender, kontaktpersoner, opgaver med mere.

 

Der kan undtagelsesvis forekomme driftsforstyrrelser, fx i forbindelse med nødvendigt vedligehold, hvilket kunden må acceptere. Forudsigelige driftsstop varsles så vidt forud enten på www.webactor.dk eller pr. e-mail.

11. Misligholdelse

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet/aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet, vil webhotellet blive spærret. Genåbning sker først, når Webactor har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske.

Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftale uden yderligere varsel. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at denne har retten til det pågældende navn, og kunden friholder Webactor for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Racistisk, pædofilt, på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder, musik mv., der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold), eller andet uetisk indhold, må ikke forefindes på nogen af de af Webactor valgte servere. Dette være sig tekst, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Webactor forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. Webactor er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor specielt materiale skal placeres i én eller flere af de ovennævnte kategorier.

Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med Webactor, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale mellem Webactor og den involverede modpart. Webactor forbeholder sig ret til i særtilfælde at opkræve for trafikforbrug omkring specielle indholdstyper og brug af Webactor’ webhotel og serverløsninger. Webactor vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder indgåede aftaler, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden. Det skal bemærkes, at forudbetalte beløb ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art.

Det er udelukkende kundens ansvar, at det valgte domænenavn samt indholdet af hjemmesiden, domænenavn og eventuelle søgeord i søgemaskiner (fx Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning, samt atbenyttelse af hjemmesiden er lovlig og fx ikke anvendes til udsendelse af SPAM (uopfordret e-mail). Webactor forbeholder sig uden varsel at lukke for adgangen til hjemmesiden eller mailsystemet, såfremt dette ikke er tilfældet, ligesom det forbeholdes at lukke hjemmesider, der indeholder smædekampagner. Ved lukning af services pga. udsendelse af SPAM og lignende, er der ikke mulighed for tilbagebetaling af abonmement. Aktivering af hjemmesiden/app igen sker først, når kunden har dokumenteret, at indholdet og brugen er lovlig.

Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for Webactor efter dansk rets almindelige regler.

12. Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold

Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller e-mail-adresse, af anden grund ændres, skal kunden straks give Webactor skriftlig besked herom.

Kunden forpligter sig til at informere Webactor skriftligt pr. mail (info@webactor.dk) eller ved anbefalet brev om en eventuel udmeldelse fra en brancheforening, som medfører, at brancheforeningens logo ikke må fremtræde på kundens hjemmeside. Dette skal senest ske fem arbejdsdage før udmeldelsen fra brancheforeningen træder i kraft. Hvis dette ikke overholdes, frasiger Webactor sig alt ansvar i denne forbindelse.

13. Ansvarsfraskrivelse

Webactor tilstræber, at der hele tiden er adgang til Webactor’ systemer og valgte servere. Webactor fraskriver sig ansvar for tab eller skade i Webactor’ elektroniske udstyr. Webactor fraskriver sig på samme måde ansvaret tab eller skade, der kan tilskrives Webactor’ leverandørers forhold eller øvrige tredjemands forhold. Webactor forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligehold eller lignende, med driftstop til følge. I sådanne tilfælde, tilstræber Webactor at varsle forud for driftstop via www.webactor.dk eller pr. mail.

Webactor kan redelegere et domæne ved indgåelse eller opsigelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver Webactor sig ethvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes vedrørende eventuelle mailkonti samt i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Webactor yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.

13.1 Forsinkelse

Webactor fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

13.2 Produktansvar

Webactor fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig overfor Webactor.

Webactor er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel. Kunden opfordres til at foretage løbende backup.

13.3 Fejl ved indtastning

Webactor fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af Webactor på baggrund af kundens oplysninger, herunder i forbindelse med køb af domæner.

13.4 Materialer

Webactor kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Webactor’ varetægt.

13.5 Force Majeure

Webactor fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for Webactor’ kontrol, og som Webactor ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.

13.6 Webshop

Webactor er ikke forpligtet til at genskabe en backup af webshoppen ved fejl opstået i forbindelse med kundens egne ændringer i CMS. Har kunden slettet hele eller dele af sit varekatalog, koster det 3.995 kr. at få genskabt data.

14. Tilrettelser/ændringer og varsling heraf

Webactor kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mail-adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet/oprettelse af aftalen. Webactor kan ændre aftalen med et varsel på 30 dage. Kunden kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. Webactor kan løbende foretage tilrettelser/ændringer af de enkelte moduler og produkter af hensyn til driften, herunder indskrænke eller ophøre med at tilbyde specielle abonnementstyper eller særtjenester. Webactor kan overdrage den tekniske drift af enhver ydelse til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden.

Kun i tilfælde af væsentlige ændringer er kunden berettiget til at opsige sin aftale i aftaleperioden.

15. Ophavsret

Webactor har ophavsret til det grafiske layout af hjemmesiden/app og alle de moduler, der er tilknyttet. Anvendelse heraf uden Webactor’ samtykke er forbudt.
Webactor har videre ophavsret til disse standardvilkår, der således ikke må eftergøres eller anvendes helt eller delvist uden samtykke fra Webactor.

16. Medierådgivning

For medierådgivning gælder følgende særlige betingelser.

16.1 Omfang af rådgivning

Serviceringen af produktet påbegyndes ved indbetaling af faktura, der fremsendes senest otte dage fra indgåelse af aftale. Alle aftaler omfatter udelukkende medierådgivning vedrørende markedsføringsbudgetter op til 200.000 kr., medmindre andet er skriftligt aftalt.

16.2 Ansvar

Webactor er ikke ansvarlig for tredjepartsleverandørers ydelser til kunden, herunder fra annonceleverandører, og yder udelukkende rådgivning. Kunden er selv ansvarlig for aftaler med tredjepartsleverandører, uanset om kunden selv indgår aftalerne eller omWebactor indgår dem på kundens vegne.

17. Fakturering

Webactor forbeholder sig ret til at foretage fakturering, når levering er sket. Medierådgivning og andre produkter/services kan faktureres særskilt.
En hjemmeside/app præsenteres som testside, og der ydes herefter 30 arbejdsdage til eventuelle rettelser af opsætning eller grafisk design uden beregning. Levering anses for sket ved godkendt grafisk layout, samt indsættelse af fremsendt materiale eller kundens anmodning om redelegering, dog senest ved udløbet af de førnævnte 30 arbejdsdage. Webactor forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af hjemmesiden/app ikke er fremsendt fra kunden senest 14 dage efter underskrivelse af aftalen.

Webactor forbeholder sig ret til at fakturere op til 50 procent af den samlede ordre, med henblik på at modtage betaling før produktion igangsættes, såfremt kunden har anmærkninger hos kreditvurderingsbureauer såsom RKI-registret.

18. Priser & Betalingsbetingelser

Alle priser, herunder på kontrakter, på hjemmeside/app med mere er ekskl. moms.Webhotel betales forud i henhold til den aftalte periode, der er anført på bekræftelsen.

Webactor forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. support og services, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden/app.

De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Webactor.
Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 99 kr. Skyldige beløb skal betales senest 10 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves ved forsinket betaling et kompensationsbeløb på 310 kr. samt i øvrigt et rykkergebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af Webactor efter ti dage fra påkravsdato, vil Webactor forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Webactor sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside/App og administrationsmodul, indtil Webactor’ tilgodehavende er betalt fuldt og helt. Såfremt Webactor pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller fejlbehæftet, forbeholder Webactor sig retten til at viderefakturere denne udgift.